WARUNKI GWARANCJI

1

Podstawą skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie oryginału prawidłowo wypełnionej książki gwarancyjnej oraz oryginału wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu.

2

Gwarantem w stosunku do Klienta jest warsztat montujący instalację, który wykonuje usługi związane z gwarancją:

elektroniki STAG i części mechanicznych (reduktor i wtryskiwacze) produkowanych przez AC SA ujawnione w okresie 24 miesięcy od daty instalacji bez limitu kilometrów, lecz nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji (data produkcji i instalacji jest zapisana w pamięci sterownika, w przypadku części mechanicznych data produkcji znajduje się na plombie gwarancyjnej),

części mechanicznych innych producentów (reduktor i wtryskiwacze) kupionych od AC SA wraz z elektroniką STAG ujawnione w okresie 12 miesięcy od daty instalacji, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od daty produkcji (znajdującej się na plombie gwarancyjnej).

3

 Stroną zobowiązaną do wykonania bezpłatnych usług związanych z gwarancją jest warsztat, który zamontował przedmiotową instalację.

4

 Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

ZASADY GWARANCJI

Gwarancja dotyczy dobrego funkcjonowania samochodowej instalacji gazowej w pojeździe w którym została zamontowana i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wady produkcyjne elementów instalacji AC S.A. powinny zostać usunięte, a niesprawne elementy instalacji naprawione w ciągu 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia awarii w zakładzie, który ją zamontował.

Za usterki i uszkodzenia wynikające z wadliwego montażu AC S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku:

 • niedotrzymania terminu okresowych przeglądów,
 • uszkodzeń mechanicznych elementów instalacji,
 • naruszenia plomb lub zewnętrznych elementów regulacyjnych,
 • niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

Wadliwy element instalacji AC S.A. należy dostarczyć do Działu Kontroli Jakości AC S. A. wyłącznie za pośrednictwem dystrybutorów AC S.A. wraz na nalepką. W przypadku uszkodzeń podzespołów instalacji, AC S.A. zobowiązuje się do naprawy reklamowanych części w terminie:

 • 14 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia do siedziby firmy – elementy elektroniczne,
 • 30 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia do siedziby firmy – elementy mechaniczne.

Ograniczenia/wyłączenia

 1. Gwarancja nie obejmuje skutków normalnego zużycia eksploatacyjnego części składowych instalacji.
 2. Gwarancji nie podlegają produkty modyfikowane, naprawiane, zastępowane lub w inny sposób naruszone przez Klienta lub osoby trzecie bez uzyskania pisemnej zgody ze strony AC S.A.
 3. Uszkodzenia spowodowane zanieczyszczonym paliwem gazowym.
 4. Gwarant nie refunduje różnicy ceny gazu LPG, CNG / benzyna w przypadku konieczności jazdy na benzynie (np. naprawa, kontrola lub przegląd instalacji).
 5. AC S.A. nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane złym stanem technicznym silnika lub jego
 • oprzyrządowania, a w tym:
 • niesprawnością układu rozrządu,
 • niesprawnością układu zapłonowego,
 • niesprawnością układu wydechowego,
 • zanieczyszczeniem wkładu filtra powietrza,
 • złym stanem świec zapłonowych i przewodów wysokiego napięcia.
 1. AC S.A. jak i warsztat montujący samochodową instalację gazową nie odpowiada za uszkodzenie podzespołów silnika, pompy paliwa, wtryskiwaczy benzyny oraz cewek wysokiego napięcia.

Utrata gwarancji

Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

 1. Nieprzestrzegania zaleceń zawartych w Instrukcji Obsługi i Książce Gwarancyjnej w zakresie prawidłowej eksploatacji, konserwacji i regulacji,
 2. Niewykonania po określonych przebiegach lub w odpowiednim czasie obowiązujących obsług technicznych i braku ich potwierdzenia w Książce Gwarancyjnej,
 3. Nieprzestrzegania odpowiedniego stanu technicznego pojazdu, a w szczególności sprawności cewek zapłonowych, sondy lambda, katalizatora, przewodów wysokiego napięcia,
 4. Dokonania samodzielnych zmian bądź regulacji w instalacji gazowej.

Dokonywanie regulacji lub kontroli na życzenie użytkownika w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania instalacji gazowej jest odpłatne.

UWAGA!

Instalacja LPG montowana w samochodzie jest alternatywnym układem zasilania. Podstawowym paliwem jest benzyna, której ilość należy stale utrzymywać na poziomie minimum 1/4 pojemności zbiornika.